National Water Safety Forum

NWSF Logo

News

There are 6 items on 2 pages.

18/05/2023

Press Release

Rise in drownings in under-20s in Wales prompts call for children and young people to be safe around open water

 

People of all ages in Wales are being encouraged to learn key safety tips to help children and young people stay safe around the sea, rivers and other open water.

The call from the Water Safety Wales group comes as annual drowning statistics showed a rise in accidental drowning deaths involving people aged under 20.

Four people under 20 died in accidental drownings in Wales in 2022 – the highest number since comparable data became available from the National Water Safety Forum’s Water Incident Database (WAID) in 2015.

In total, there were 22 deaths in Wales from accidental drowning in 2022 across inland and coastal locations, compared with 26 the previous year.

The accidental drownings form part of the 48 total water-related fatalities in the Wales for 2022, a decrease of one from the previous year and the fourth consecutive year of overall reduction in Wales. 

 

Across the UK there were 226 accidental water-related fatalities - a decrease of 51 from the previous year. This was part of the 597 total drownings last year, a decrease of 19 from the previous year. 

 

The rise in drowning incidents involving children and young people in Wales has prompted Water Safety Wales – a collaboration of organisations striving to reduce drowning in Wales – to issue four simple lifesaving tips to help young people stay safe when visiting open water:

 

 • Stop and think: Is it a safe place to swim? Are there hazards beneath the water? Are there hidden currents or fast-flowing water? How deep is it and can you get out easily? 
 • Stay together: Always go with someone else
 • Float: If you get into trouble in the water, float to live until you feel calm
 • Call 999 or 112: If you see someone else in trouble in the water

 

Chris Cousens, Water Safety Wales Chair, said: “Everyone connected to Water Safety Wales was deeply saddened to hear of the tragic incidents involving young people losing their lives in open water in Wales last year.

“We believe that one drowning is one too many and the impact of losing a young person to drowning cannot be underestimated. People of all ages should learn and remember these four key safety tips for children and young people and adults should talk to their youngsters about them.

“More young people will be visiting the sea, rivers, reservoirs, lakes and other open water locations in the coming weeks and months as weather improves and schools break for summer holidays. The water is still cold enough to trigger cold water shock, the body’s natural reaction to cold water which can cause panic and gasping.

“If you get into trouble in the water, resist the natural instinct to panic and Float to Live. Lean back and use your arms and legs to help you float on your back, then get control of your breathing before calling for help or swimming to safety. If you see someone else in trouble in the water, call 999 or 112. If you are at the coast, ask for the coastguard, if you are inland, ask for the fire service

‘Sea, rivers, lakes and other open water can look calm and inviting, but open water can be very different from a swimming pool. The water is usually moving and waves, currents and flow can make swimming difficult. It is important you know the depth of the water and what may be under the surface.’

In 2022 the Julie James MS, Welsh Government Climate Change Minister, committed her support to working with Water Safety Wales to deliver the Welsh Drowning Prevention Strategy. It came after tireless work from families in Wales affected by drowning, including Leanne Bartley, from Ruthin, who launched a petition in memory of her son Mark Allen calling for water safety improvements which gained more than 10,000 signatures.

 

Chris Cousens added: ‘It is really encouraging that the overall number of drownings in Wales fell slightly for the fourth year running in 2022 and that accidental drownings were down more than 15% on the previous year.

 

‘Having the support of Julie James and her teams is a major step forward for drowning prevention in Wales and we are delighted to be working with Welsh Government on our vision of a Wales with zero drowning.’

 

Minister for Climate Change, Julie James said, “I am pleased to see a reduction in the overall number of accidental drownings in Wales, however, the increase in accidental drowning deaths among young people is very concerning. I offer my profound sympathies to anyone who has been affected by any drowning incident in Wales.

“The Drowning Prevention Strategy and the work of Water Safety Wales have my full support. Work has already started to implement the recommendations of the Senedd Petitions Committee Water Safety and Drowning Prevention report and I look forward to working with Water Safety Wales on delivering the Drowning Prevention Strategy.” 

The latest figures from the Water Incident Database (WAID), which is maintained by the NWSF, highlight drowning trends from 2022. 

Key accidental drowning death WAID insights for Wales include: 

 • There were 22 accidental fatalities
 • 91% of accidental fatalities were male
 • Males 10 -19 were the highest group for accidental fatalities
 • 50% of accidental drowning deaths happened at the coast and 50% at inland waterways
 • Recreational activities accounted for 72% of accidental fatalities
 • 28% of people had no intention to enter the water, such as those walking, with causes including slips, trips and falls, being cut off by the tide, or swept in by waves.
 • 46% of the drowning deaths in Wales happened in the months of June, July and August.

Water Safety Wales supports the National Water Safety Forum’s #RespecttheWater, a collective campaign aiming to provide simple life saving advice which can help members of the public take personal responsibility for their own and their family’s safety by remembering two lifesaving tips. The Forum will also be promoting the campaign later in the summer for World Drowning Prevention Day on 25th July.

Chris Cousens added: “We will reduce drowning if everyone plays their part and Wales’ Drowning Prevention Strategy 2020-2026 aims to enable people living and visiting Wales to be safer in, on and around water by reducing water-related deaths and incidents.”

For more information about the #RespectTheWater campaign visit https://respectthewater.com/


Read More >

18/05/2023

DATGANIAD I’R CYFRYNGAU

Cynnydd yn nifer y bobl iau nag 20 oed sy’n boddi yng Nghymru yn ysgogi galwad i blant a phobl ifanc fod yn ddiogel o amgylch dŵr agored  

 

Mae pobl o bob oed yng Nghymru yn cael eu hannog i ddilyn cyngor allweddol ar ddiogelwch er mwyn helpu plant a phobl ifanc i aros yn ddiogel o amgylch y môr, afonydd a dŵr agored arall.

Daw’r alwad gan grŵp Diogelwch Dŵr Cymru wrth i ystadegau blynyddol am foddi ddangos cynnydd yn nifer y marwolaethau damweiniol o ganlyniad i foddi yn ymwneud â phobl iau nag 20 oed.

Bu farw pedwar unigolyn iau nag 20 oed o ganlyniad i foddi’n ddamweiniol yng Nghymru yn 2022 – y nifer uchaf ers i ddata cymaradwy ddod ar gael gan Gronfa Ddata Digwyddiadau Dŵr (WAID) y Fforwm Diogelwch Dŵr Cenedlaethol yn 2015.

Roedd cyfanswm o 22 o farwolaethau yng Nghymru o ganlyniad i foddi’n ddamweiniol yn 2022 ar draws lleoliadau mewndirol ac arfordirol, o gymharu â 26 yn y flwyddyn flaenorol.

Mae’r achosion o foddi’n ddamweiniol yn rhan o’r cyfanswm o 48 o farwolaethau cysylltiedig â dŵr yng Nghymru ar gyfer 2022, sef un yn llai na’r flwyddyn flaenorol a gostyngiad cyffredinol yng Nghymru am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. 

 

Roedd 226 o farwolaethau damweiniol cysylltiedig â dŵr ledled y Deyrnas Unedig – 51 yn llai na’r flwyddyn flaenorol. Roedd hyn yn rhan o’r cyfanswm o 597 o achosion o foddi y llynedd, sef 19 yn llai na’r flwyddyn flaenorol. 

 

Mae’r cynnydd mewn digwyddiadau boddi yn ymwneud â phlant a phobl ifanc yng Nghymru wedi ysgogi Diogelwch Dŵr Cymru – sef cydweithrediad o sefydliadau sy’n ymdrechu i leihau boddi yng Nghymru – i gyhoeddi pedwar canllaw syml ar achub bywydau i helpu pobl ifanc i aros yn ddiogel wrth ymweld â dŵr agored:

 • Pwyllwch: A yw’n lle diogel i nofio? A oes peryglon o dan y dŵr? A oes cerhyntau cudd neu ddŵr sy’n llifo’n gyflym? Pa mor ddwfn ydyw ac a allwch chi ddod allan yn rhwydd? 
 • Arhoswch gyda’ch gilydd: Ewch gyda rhywun arall bob amser
 • Arnofiwch: Os byddwch mewn trafferth yn y dŵr, arnofiwch i fyw nes i chi dawelu
 • Galwch 999 neu 112: Os byddwch yn gweld rhywun arall mewn trafferth yn y dŵr

Dywedodd Chris Cousens, Cadeirydd Diogelwch Dŵr Cymru: “Roedd pawb yn gysylltiedig â Diogelwch Dŵr Cymru yn drist iawn i glywed am y digwyddiadau trasig yn ymwneud â phobl ifanc yn colli eu bywydau mewn dŵr agored yng Nghymru y llynedd.

“Credwn fod un achos o foddi’n ormod ac ni ellir bychanu effaith colli person ifanc o ganlyniad i foddi. Dylai pobl o bob oed ddysgu a chofio’r pedwar canllaw diogelwch allweddol hyn i blant a phobl ifanc, a dylai oedolion siarad â’u plant amdanynt.

“Bydd mwy o bobl ifanc yn ymweld â’r môr, afonydd, cronfeydd dŵr, llynnoedd a lleoliadau dŵr agored eraill yn ystod yr wythnosau a’r misoedd i ddod wrth i’r tywydd wella ac ysgolion dorri ar gyfer gwyliau’r haf. Mae’r dŵr yn dal i fod yn ddigon oer i sbarduno sioc dŵr oer, sef adwaith naturiol y corff i ddŵr oer sy’n gallu achosi panig ac ebychu am aer.

“Os byddwch chi’n mynd i drafferth yn y dŵr, brwydrwch yn erbyn y reddf naturiol i gynhyrfu ac Arnofiwch i Fyw. Pwyswch yn ôl a defnyddiwch eich breichiau a’ch coesau i’ch helpu i arnofio ar eich cefn, yna rheolwch eich anadl cyn galw am help neu nofio i ddiogelwch. Os byddwch yn gweld rhywun arall mewn trafferth yn y dŵr, galwch 999 neu 112. Os ydych chi ar yr arfordir, gofynnwch am wylwyr y glannau. Os ydych chi ymhellach i mewn i’r tir, gofynnwch am y gwasanaeth tân.

‘Mae’r môr, afonydd, llynnoedd a dŵr agored arall edrych yn llonydd ac yn ddeniadol, ond gall dŵr agored fod yn wahanol iawn i bwll nofio. Mae’r dŵr fel arfer yn symud ac mae tonnau, cerhyntau a llif yn gallu gwneud nofio’n anodd. Mae’n bwysig eich bod yn gwybod dyfnder y dŵr a beth allai fod o dan yr wyneb.’

Yn 2022, ymrwymodd yr Aelod o’r Senedd Julie James, Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru, ei chefnogaeth i weithio gyda Diogelwch Dŵr Cymru i gyflawni Strategaeth Atal Boddi Cymru. Daeth hyn ar ôl gwaith diflino gan deuluoedd yng Nghymru yr effeithiwyd arnynt gan foddi, gan gynnwys Leanne Bartley o Ruthun a lansiodd ddeiseb er cof am ei mab, Mark Allen, yn galw am welliannau diogelwch dŵr a gafodd fwy na 10,000 o lofnodion.

 

Ychwanegodd Chris Cousens: ‘Mae’n galonogol iawn bod nifer gyffredinol yr achosion o foddi yng Nghymru wedi gostwng ychydig am y bedwaredd flwyddyn yn olynol yn 2022 a bod achosion o foddi’n ddamweiniol wedi gostwng mwy na 15% ers y flwyddyn flaenorol.

 

‘Mae cael cefnogaeth Julie James a’i thimau yn gam mawr ymlaen i atal boddi yng Nghymru ac rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ein gweledigaeth o Gymru lle nad oes neb yn boddi.’

 

Dywedodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, “Rwy’n falch o weld gostyngiad yn nifer gyffredinol yr achosion o foddi damweiniol yng Nghymru. Fodd bynnag, mae’r cynnydd mewn marwolaethau damweiniol o ganlyniad i foddi ymhlith pobl ifanc yn achos pryder mawr. Cynigiaf fy nghydymdeimlad dwys i unrhyw un y mae unrhyw ddigwyddiad boddi yng Nghymru wedi effeithio arno.

“Rwy’n llwyr gefnogi’r Strategaeth Atal Boddi a gwaith Diogelwch Dŵr Cymru. Mae gwaith eisoes wedi dechrau i weithredu argymhellion adroddiad Diogelwch Dŵr ac Atal Boddi Pwyllgor Deisebau’r Senedd, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda Diogelwch Dŵr Cymru ar gyflawni’r Strategaeth Atal Boddi.” 

Mae’r ffigurau diweddaraf o’r Gronfa Ddata Digwyddiadau Dŵr (WAID), a gynhelir gan y Fforwm Diogelwch Dŵr Cenedlaethol, yn amlygu tueddiadau boddi o 2022.

 

Dyma rai ffeithiau allweddol gan WAID am farwolaethau o ganlyniad i foddi’n ddamweiniol yng Nghymru: 

 

 • Roedd 22 o farwolaethau damweiniol
 • Gwrywod oedd 91% o’r rhai a fu farw’n ddamweiniol
 • Gwrywod 10-19 oed oedd y grŵp uchaf ar gyfer marwolaethau damweiniol
 • Digwyddodd 50% o’r marwolaethau o ganlyniad i foddi’n ddamweiniol ar yr arfordir a 50% ar ddyfrffyrdd mewndirol
 • Roedd gweithgareddau hamdden yn cyfrif am 72% o’r marwolaethau damweiniol
 • Nid oedd 28% o bobl wedi bwriadu mynd i mewn i’r dŵr, fel pobl a oedd yn cerdded, ac roedd achosion yn cynnwys llithro, baglu a chwympo, cael eu hynysu gan y llanw, neu gael eu hysgubo i mewn gan y tonnau.
 • Digwyddodd 46% o’r marwolaethau o ganlyniad i foddi yng Nghymru yn ystod misoedd Mehefin, Gorffennaf ac Awst.

 

Mae Diogelwch Dŵr Cymru yn cefnogi ymgyrch #ParchwchYDŵr y Fforwm Diogelwch Dŵr Cenedlaethol, sef ymgyrch ar y cyd i roi cyngor syml ar achub bywydau sy’n gallu helpu aelodau’r cyhoedd i gymryd cyfrifoldeb personol am eu diogelwch eu hunain a diogelwch eu teulu trwy gofio dau ganllaw ar achub bywydau. Bydd y Fforwm hefyd yn hyrwyddo’r ymgyrch yn ddiweddarach yn yr haf ar gyfer Diwrnod Atal Boddi y Byd ar 25 Gorffennaf.

Ychwanegodd Chris Cousens: “Byddwn yn lleihau achosion o foddi os bydd pawb yn chwarae eu rhan, a nod Strategaeth Atal Boddi Cymru 2020-2026 yw galluogi pobl sy’n byw yng Nghymru ac yn ymweld â Chymru i fod yn fwy diogel yn y dŵr, ar y dŵr ac o amgylch y dŵr trwy leihau marwolaethau a digwyddiadau cysylltiedig â dŵr.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch #ParchwchYDŵr, ewch i https://respectthewater.com/


Read More >

06/05/2022

Rise in accidental drowning in Wales prompts call to be safe while enjoying open water

There were 26 deaths in Wales from accidental drowning in 2021 across inland and coastal locations, compared with 25 death the previous year. 

The accidental drownings form part of the 49 total water-related fatalities in the Wales for 2021, a decrease of 1 from the previous year. 

Across the UK there were 277 accidental water-related fatalities - an increase of 23 from the previous year. This was part of the 616 total drownings last year, a decrease of 15 from the previous year. 

The consistently high number of accidental fatalities has prompted Water Safety Wales – a collaboration of  organisations striving to reduce drowning in Wales – by issuing coordinated advice for those visiting and enjoying waterways and coastlines. Their work is part of the #RespectTheWater campaign. This joint campaign, run by Water Safety Wales and the National Water Safety Forum (NWSF), aims to reduce the number of water-related deaths and accidents. 

In a call to action, members of Water Safety Wales are asking everyone to support and promote the national #RespectTheWater campaign, to reduce drowning this summer. 

The national campaign aims to provide simple lifesaving advice, which can help members of the public take personal responsibility for their own and family’s safety by remembering these lifesaving tips: 

 • If you get into trouble in the water, Float to Live.
 • Lean back and use your arms and legs to help you float, then get control of your breathing before calling for help or swimming to safety.
 • If you see someone else in trouble in the water, call 999 or 112. If you are the coast ask for the coastguard, if you are inland, ask for the fire service.

The latest figures from the Water Incident Database (WAID), which is maintained by the NWSF, highlight drowning trends from 2021.

Key accidental drowning death WAID insights for Wales include: 

 • There were 26 accidental fatalities
 • 69% of accidental fatalities were male
 • Males 20 - 39 were the highest group for accidental fatalities
 • 62% of accidental fatalities happened at coastal waters
 • Recreational activities accounted for 58% of accidental fatalities (see Figure 7)
 • 30% of people had no intention to enter the water, such as those walking, with causes including slips, trips and falls, being cut off by the tide, or swept in by waves.

Chris Cousens, Water Safety Wales Chair, said: “The pandemic continued to present considerable challenges at our coastal and inland waterways last year. The #RespectTheWater campaign is designed to help prevent further deaths. We urge the public to understand the dangers, to learn the importance of knowing how to float to live, and to call 999 if others are in trouble and if there is a water-related emergency.

‘Last year we saw increased participation in some activities such as stand-up paddleboarding and the consequent rise in incidents, which will be the subject of further Water Safety Wales focus. 

‘We would encourage anyone trying stand-up paddleboarding on open water to consider the following:

 • Know your limits. Be honest with yourself about your and your companions’ knowledge, fitness and ability. Only attempt a paddle if the conditions are within you and your group’s capabilities.
 • Check the latest forecast for your day - check the wind strength and direction again on arrival, avoid offshore winds and strong currents, river levels can rise and fall.
 • Wear a leash (attached correctly from your body to the board). Info on choosing the right kind of leash for your activity is
 • Wear a buoyancy aid and a wetsuit or insulating layers covered by a windproof jacket.
 • If you can, always go with a friend. If you are going out alone, always tell someone where you're going and when you'll be back.
 • Always carry a charged mobile phone in a waterproof pouch and keep it easily accessible. If you need help, call 999 and ask for Fire and Rescue Service (inland waters) or Coastguard (sea and coastal area)

Chris Cousens added: “Water Safety Wales believes one death is too many and the impact of losing someone to a death in the water cannot be underestimated. We will reduce drowning if everyone plays their part and Wales’ Drowning Prevention Strategy 2020-2026 aims to enable people living and visiting Wales to be safer in, on and around water by reducing water-related deaths and incidents.”

To view and download the WAID 2021 report, which is maintained by the National Water Safety Forum, visit: https://nationalwatersafety.org.uk/waid/annual-reports-and-data/ 

ENDS

Footnotes:

(1) This year’s WAID statistics includes a fatality figure from suspected or confirmed suicides. The figure for Wales was 14. Please refer to the Samaritans’ media guidelines when reporting on suicide here and/or the IPSO guidelines: Reporting on suicide for journalists (ipso.co.uk)

Notes to editors 

English language interviews with Chris Cousens are available by calling XXXX or by email on XXXX. Welsh language interviews are also available on request.

Download a video featuring family members who have lost loved ones to drowning here: https://source.rnli.org.uk/share/D38A0623-26AD-4902-A52678D28238BA6D/

Download Wales’ Drowning Prevention Strategy 2020-2026 and for more information about Water Safety Wales, visit: http://nationalwatersafety.org.uk/wales/

The WAID water-related fatal accident report compiles data from a variety of sources including coroner’s reports to determine the legal and medical ‘outcome’. The 2020 report has a higher number of ‘not recorded’ reports which may cause the 25 figure to be revised upwards when further information available.  

Water Safety Wales is a collaboration of individuals, communities, charities and public and private sector organisations with an interest in water safety and drowning prevention. It aims to reduce water related deaths and incidents in Wales by promoting the importance of a consistent and effective approach to water safety.

Water Safety Wales includes representatives from Adventure Smart Wales, Canal & River Trust, Dwr Cymru Welsh Water, Dyfed Powys Police, Gwent Police, Keep Wales Tidy, Maritime and Coastguard Agency, Mid and West Wales Fire and Rescue Service, Mineral Products Association, National Advisory Group to Welsh Government on Suicide and Self-Harm Prevention, National Resources Wales, National Union of Students, National Water Safety Forum, North Wales Fire and Rescue Service, Royal Life Saving Society UK, Royal National Lifeboat Institution, Royal Society for Prevention of Accidents, Samaritans, Severn Trent Water, South Wales Police, South Wales Fire and Rescue Service, Swansea Council, Swim Wales, Surf Lifesaving Association of Wales, Water Safety Scotland.

A trend report on water-related fatalities in Wales is online here: waid-wales-2021-summary-11-final.pdf (nationalwatersafety.org.uk)

 

WAID data detail 277 accidental fatalities, 7 crimes, 137 not recorded, 195 suicide suspected. 


Read More >

06/05/2022

Cynnydd mewn boddi damweiniol yng Nghymru yn annog galw am gadw’n ddiogel wrth fwynhau dŵr agored

Digwyddodd 26 o farwolaethau yng Nghymru o ganlyniad i foddi damweiniol yn 2021 ar draws lleoliadau mewndirol ac arfordirol, o gymharu â 25 o farwolaethau yn ystod y flwyddyn flaenorol. Mae’r achosion o foddi damweiniol yn rhan o’r cyfanswm o 49 o farwolaethau oedd yn gysylltiedig â dŵr yng Nghymru yn 2021, sef gostyngiad o 1 ers y flwyddyn flaenorol.

Ledled y DU digwyddodd 277 o farwolaethau damweiniol yn gysylltiedig â dŵr – sef cynnydd o 23 ers y flwyddyn flaenorol. Roedd hyn yn rhan o gyfanswm o 616 o farwolaethau o ganlyniad i foddi a gafwyd y llynedd, sef gostyngiad o 15 ers y flwyddyn flaenorol. 

Gan fod y nifer farwolaethau damweiniol yn uchel yn barhaus, ysgogwyd Diogelwch Dŵr Cymru – sef  sefydliadau sy’n ymdrechu ar y cyd i leihau achosion o foddi yng Nghymru – drwy gyhoeddi cyngor cydgysylltiedig i’r sawl sy’n ymweld â dyfrffyrdd ac arfordiroedd a’u mwynhau. Mae eu gwaith yn rhan o ymgyrch #Parchu'rDŵr. Nod yr ymgyrch hon sy’n cael ei chynnal ar y cyd gan Ddiogelwch Dŵr Cymru a’r Fforwm Diogelwch Dŵr Cenedlaethol (NWSF), yw lleihau nifer y marwolaethau a damweiniau sy’n gysylltiedig â dŵr.  

Mewn galwad i weithredu, mae aelodau Diogelwch Dŵr Cymru yn gofyn i bawb gefnogi a hyrwyddo #Parchu’rDŵr sef yr ymgyrch genedlaethol i leihau boddi a gynhelir yn ystod yr haf eleni.

Nod yr ymgyrch genedlaethol yw darparu cyngor syml ar gyfer achub bywyd a all helpu aelodau’r cyhoedd i gymryd cyfrifoldeb personol am eu diogelwch eu hunain a diogelwch eu teulu drwy gofio’r awgrymiadau hyn ar gyfer achub bywyd: 

 • Os ewch chi i drafferth yn y dŵr, Arnofiwch i Fyw.
 • Pwyswch yn ôl a defnyddiwch eich breichiau a'ch coesau i'ch helpu i arnofio, ceisiwch reoli eich anadlu wedyn galwch am help neu nofiwch i ddiogelwch.
 • Os gwelwch rywun arall mewn trafferth yn y dŵr, ffoniwch 999 neu 112. Os mai ar yr arfordir rydych chi gofynnwch am wyliwr y glannau, os ydych chi mewn lleoliad mewndirol, gofynnwch am y gwasanaeth tân.

Mae’r ffigurau diweddaraf o’r Gronfa Ddata Digwyddiadau Dŵr (WAID), a gynhelir gan yr NWSF, yn amlygu tueddiadau boddi yn ystod 2021.

Mae casgliadau WAID Cymru am farwolaethau o ganlyniad i foddi damweiniol yng Nghymru yn cynnwys:

Bu 26 o farwolaethau damweiniol

 • Roedd 69% o farwolaethau damweiniol yn ddynion
 • Dynion 20 - 39 oedd y grŵp uchaf o ran marwolaethau damweiniol
 • Digwyddodd 62% o farwolaethau damweiniol mewn dyfroedd arfordirol
 • Roedd gweithgareddau hamdden yn cyfrif am 58% o farwolaethau damweiniol (gweler Ffigur 7)
 • Nid oedd gan 30% o bobl unrhyw fwriad i fynd i mewn i'r dŵr, megis y sawl oedd yn cerdded, gydag achosion yn cynnwys llithro, baglu a chwympo, cael eu hynysu gan y llanw, neu eu hysgubo i ffwrdd gan donnau.

Dywedodd Chris Cousens, Cadeirydd Diogelwch Dŵr Cymru: “Parhaodd y pandemig i gyflwyno heriau sylweddol yn ein dyfrffyrdd arfordirol a mewndirol y llynedd. Cynlluniwyd ymgyrch #Parchu’rDŵr i helpu i atal marwolaethau pellach. Rydym yn annog y cyhoedd i ddeall y peryglon, i ddysgu pwysigrwydd gwybod sut i arnofio i fyw, ac i ffonio 999 os bydd eraill mewn trafferth ac os oes argyfwng yn ymwneud â dŵr.

‘Y llynedd, gwelsom fwy o gyfranogiad mewn rhai gweithgareddau megis padlfyrddio wrth sefyll a’r cynnydd dilynol mewn digwyddiadau, a fydd yn destun ffocws pellach gan Ddiogelwch Dŵr Cymru.

‘Byddem yn annog unrhyw un sy’n ceisio padlfyrddio wrth sefyll ar ddŵr agored i ystyried y ffactorau canlynol:

 • Deallwch derfyn eich gallu. Byddwch yn onest am wybodaeth, ffitrwydd a gallu eich cymdeithion a chi eich hun ill dau. Os nad yw’r amodau o fewn eich gallu chi a gallu eich grŵp ddylech chi ddim padlo.
 • Gwiriwch ragolygon diweddaraf eich diwrnod - gwiriwch gryfder a chyfeiriad y gwynt eto wrth gyrraedd, osgowch wyntoedd alltraeth a cherhyntau cryf, gall lefelau afonydd godi a disgyn.
 • Gwisgwch dennyn (wedi'i chysylltu'n iawn o'ch corff i'r bwrdd). Mae gwybodaeth am ddewis tennyn priodol ar gyfer eich gweithgaredd yma.
 • Gwisgwch gymhorthyn hynofedd a siwt rwber neu haenau ynysu dan siaced atal gwynt.
 • Os yn bosib, ewch gyda ffrind yn gwmni bob amser. Os ydych chi'n mynd allan ar eich pen eich hun, dywedwch wrth rywun ble rydych chi'n mynd a phryd y byddwch chi'n ôl.
 • Cariwch ffôn symudol wedi'i wefru bob amser mewn bag sy'n dal dŵr a chadwch ef lle gallwch ei gyrraedd yn hawdd. Os oes angen help arnoch, ffoniwch 999 a gofynnwch am y Gwasanaeth Tân ac Achub (dyfroedd mewndirol) neu Wylwyr y Glannau (ardal y môr a’r arfordir)

Ychwanegodd Chris Cousens: “Mae Diogelwch Dŵr Cymru yn credu bod unrhyw farwolaeth un yn ormod ac ni ellir diystyru effaith colli rhywun achos marwolaeth yn y dŵr. Byddwn yn lleihau achosion o foddi os bydd pawb yn chwarae eu rhan a nod Strategaeth Atal Boddi Cymru 2020-2026 yw galluogi pobl sy’n byw ac yn ymweld â Chymru i fod yn fwy diogel yn y dŵr neu o’i gwmpas, drwy leihau marwolaethau a digwyddiadau yn gysylltiedig â dŵr.”

I weld a lawrlwytho adroddiad WAID 2021, sy’n cael ei gynnal gan y Fforwm Diogelwch Dŵr Cenedlaethol, ewch i: https://nationalwatersafety.org.uk/waid/annual-reports-and-data/

 

DIWEDD

Troednodiadau:

(1) Mae ystadegau WAID eleni yn cynnwys cyfanswm marwolaethau o hunanladdiadau a amheuir neu a gadarnhawyd. Y cyfanswm ar gyfer Cymru oedd 14. Gweler canllawiau cyfryngau’r Samariaid wrth adrodd ar hunanladdiad yma a/neu ganllawiau’r IPSO: Adrodd ar hunanladdiad i newyddiadurwyr (ipso.co.uk)

Nodiadau i olygyddion 

Mae cyfweliadau Saesneg ar gael gyda Chris Cousens trwy ffonio XXXX neu drwy e-bost ar XXXX. Mae cyfweliadau Cymraeg hefyd ar gael ar gais.

Lawrlwythwch fideo yn dangos aelodau o'r teulu sy wedi colli anwyliaid o ganlyniad i foddi yma:https://source.rnli.org.uk/share/D38A0623-26AD-4902-A52678D28238BA6D/

Lawrlwythwch Strategaeth Atal Boddi Cymru 2020-2026 ac i gael rhagor o wybodaeth am Ddiogelwch Dŵr Cymru, ewch i: http://nationalwatersafety.org.uk/wales/

Mae adroddiad damweiniau angheuol sy’n gysylltiedig â dŵr gan WAID yn casglu data o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys adroddiadau crwner i bennu’r ‘canlyniad’ cyfreithiol a meddygol. Mae gan adroddiad 2020 nifer uwch o adroddiadau ‘heb eu cofnodi’ a allai achosi i’r nifer o 25 gael ei adolygu i nifer mwy pan fydd gwybodaeth bellach ar gael.

Mae Diogelwch Dŵr Cymru yn gydweithrediad o unigolion, cymunedau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat gyda diddordeb mewn diogelwch dŵr ac atal boddi. Ei nod yw lleihau nifer y marwolaethau a'r digwyddiadau sy'n ymwneud â dŵr yng Nghymru drwy hyrwyddo pwysigrwydd ymagwedd gyson ac effeithiol at ddiogelwch dŵr.

Mae Diogelwch Dŵr Cymru yn cynnwys cynrychiolwyr o Adventure Smart Cymru, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Dŵr Cymru, Heddlu Dyfed Powys, Heddlu Gwent, Cadwch Gymru’n Daclus, Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cymdeithas Cynhyrchion Mwynau, Grŵp Cynghori Cenedlaethol i Lywodraeth Cymru ar Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed, Cyfoeth Naturiol Cymru, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, Fforwm Diogelwch Dŵr Cenedlaethol, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Cymdeithas Frenhinol Achub Bywyd y DU, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub, Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau, y Samariaid, Severn Trent Water, Heddlu De Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Cyngor Abertawe, Nofio Cymru, Cymdeithas Achub Bywydau Syrffio Cymru, Water Safety Scotland. 

Mae adroddiad tueddiadau ar farwolaethau cysylltiedig â dŵr yng Nghymru ar-lein yma: waid-wales-2021-summary-11-final.pdf (nationalwatersafety.org.uk)

Manylion data WAID 277 o farwolaethau damweiniol, 7 trosedd, 137 heb eu cofnodi, 195 hunanladdiad tybiedig. 

 


Read More >

23/06/2021

Water Safety Wales backs National Drowning Prevention Week


Water Safety Wales is urging parents to make sure their children know how to stay safe and enjoy the water this summer. Figures indicate that around 25 per cent of primary pupils leave school unable to swim, and experts fear that the enforced pool closures during the pandemic over the last year will leave many young people lacking the ability to swim or self-rescue.

 

The Royal Life Saving Society UK (RLSS UK), fears that with lockdown restrictions lifting, families will flock to beaches and inland water locations this summer without considering the potential dangers, putting themselves and others at risk.

In a call to action, members of the drowning prevention group Water Safety Wales have come together to  support the RLSS UK’s National Drowning Prevention Week campaign, running from 19th to the 26 June 2021. The campaign aims to ensure everyone knows how to have fun and stay safe near water.

 

This joint campaign aims to reduce the number of water-related deaths and associated harm and is being supported by organisations from a wide range of sectors including sport governing bodies, rescue services, regulators, navigation and harbour authorities, local government, utilities and those representing quarry operators – all whom make up Water Safety Wales.

 

Drowning Prevention Week aims to equip everybody across the UK and Ireland with the skills and knowledge, to make the right decisions about water safety. Over 400 people accidentally drown in the UK and Ireland every year and many more suffer injury, sometimes life-changing, when they survive drowning.


Member of Water Safety Wales and Water Safety Lead for South Wales Fire and Rescue Service Bleddyn Jones said: “We understand many have not been able to travel for a holiday over the past year due to the Government restrictions. If you are planning a staycation, whether that be a trip to the beach or enjoying Wales’ inland beauty spots near water please remember to stay safe and not take any unnecessary risks. We urge the parents to remind their children not to ignore warning signs that are there to protect them. Even though the weather is warm, the water is still extremely cold, which can cause ‘cold water shock’ putting them at risk of drowning.  There are also many hidden dangers within open water such as concealed rubbish and debris which can cause significant injuries, leading to water rescues by emergency services. Please urge your children to respect the water and stay safe.”

The Royal Life Saving Society UK’s Charity Director Lee Heard, said: “The UK’s beautiful waterways should be places where everyone feels at ease, and can take pleasure from their surroundings, whatever their age, whatever their activity level. But we’re urging people to educate themselves on how to enjoy water safely, and prevent a fun day out ending in tragedy. The Drowning Prevention Week campaign is crucial this year. Throughout 2020 and 2021, young people have missed out on the vital opportunity to swim, leaving a dramatic gap in school swimming and water safety education. RLSS UK believes that through free, accessible education and training, everyone can enjoy water safely. We urge as many parents as possible to get involved with the campaign, use our free online resources, and give their children the skills to enjoy a lifetime of fun in the water. Visit RLSS website to access the charity’s free water safety resources.”

 

Water Safety Wales have launched Wales’ first national Drowning Prevention Strategy, which aims to reduce water related deaths and incidents in Wales.

For the Welsh language version of this press release, please click here.


Read More >
There are 6 items on 2 pages.

News Search

Newsletter sign up

Fill in your details below to sign up to our Water Safety newsletter:

Twitter feed