National Water Safety Forum

NWSF Logo

2024

There are 2 items on 1 pages.

30/05/2024

DATGANIAD I’R CYFRYNGAU

Galw am ddiogelwch dŵr wrth i nifer y marwolaethau drwy foddi ymhlith pobl ifanc yng Nghymru gynyddu

Mae pobl o bob oed yng Nghymru yn cael eu hannog i ddysgu cynghorion diogelwch allweddol i helpu pobl ifanc i gadw'n ddiogel o amgylch y môr, afonydd a dŵr agored arall.

Daw'r alwad gan Ddiogelwch Dŵr Cymru wrth i ystadegau ddangos cynnydd mewn marwolaethau drwy foddi’n ddamweiniol ymysg pobl dan 20 oed am yr ail flwyddyn o’r bron.

Mae Diogelwch Dŵr Cymru – cydweithrediad rhwng sefydliadau sy'n ceisio lleihau boddi yng Nghymru – heddiw yn cyhoeddi pedwar cyngor syml ar achub bywydau i helpu pobl ifanc i gadw'n ddiogel wrth ymweld â dŵr agored:

 

Stopiwch a meddyliwch: Ydy e’n lle diogel i nofio? Oes yna beryglon dan y dŵr? Oes cerrynt cudd neu ddŵr sy'n llifo'n gyflym? Pa mor ddwfn ydy’r dŵr ac allwch chi ddod allan yn hawdd?

Arhoswch gyda'ch gilydd: Ewch gyda rhywun arall bob amser

Arnofiwch: Os byddwch chi'n mynd i drafferth yn y dŵr, arnofiwch i fyw nes eich bod chi'n teimlo'n ddigynnwrf

Ffoniwch 999 neu 112: Os byddwch chi'n gweld rhywun arall mewn trafferth yn y dŵr

 

Bu farw saith o bobl dan 20 oed mewn marwolaethau damweiniol yn gysylltiedig â dŵr yng Nghymru yn 2023 – y nifer uchaf ers i ddata cymharol ddod ar gael o Gronfa Ddata Digwyddiadau Dŵr y Fforwm Diogelwch Dŵr Cenedlaethol (WAID) yn 2015.

Cafwyd cyfanswm o 28 o farwolaethau damweiniol yn gysylltiedig â dŵr yng Nghymru yn 2023 ar draws lleoliadau mewndirol ac arfordirol, o'i gymharu â 22 y flwyddyn cynt.

Mae'r marwolaethau damweiniol yn rhan o'r 55 o farwolaethau yn gysylltiedig â dŵr yng Nghymru yn 2023, sef cynnydd o saith ar y flwyddyn flaenorol a'r cynnydd cyffredinol cyntaf yng Nghymru mewn pum mlynedd.

Ar draws y Deyrnas Unedig roedd 236 o farwolaethau damweiniol yn gysylltiedig â dŵr y llynedd – cynnydd o 10 ar y flwyddyn flaenorol. 

Dywedodd Chris Cousens, Cadeirydd Diogelwch Dŵr Cymru:

"Roedd pawb sy'n gysylltiedig â Diogelwch Dŵr Cymru yn drist iawn o glywed am y digwyddiadau trasig yn ymwneud â phobl ifanc yn colli eu bywydau mewn dŵr agored yng Nghymru y llynedd.

"Rydyn ni’n credu bod un boddi yn un yn ormod a does dim modd gor-ddweud effaith colli person ifanc drwy foddi. Dylai pobl o bob oed ddysgu a chofio'r pedwar cyngor diogelwch allweddol hyn ar gyfer plant a phobl ifanc a dylai oedolion siarad â'u plant amdanyn nhw.

"Bydd mwy o bobl ifanc yn ymweld â'r môr, afonydd, cronfeydd dŵr, llynnoedd a lleoliadau dŵr agored eraill wrth i'r tywydd wella ac wrth i’r ysgolion gau ar gyfer gwyliau'r haf. Mae'r dŵr yn dal yn ddigon oer i greu sioc dŵr oer, sef ymateb naturiol y corff i ddŵr oer a all achosi panig a dyheu am anadl.

"Os byddwch chi'n mynd i drafferth yn y dŵr, gwrthodwch eich greddf naturiol i fynd i banig ac Arnofiwch i Fyw. Pwyswch yn ôl a defnyddiwch eich breichiau a'ch coesau i'ch helpu i arnofio ar eich cefn, yna rheolwch eich anadlu cyn galw am help neu nofio i le diogel. Os byddwch chi'n gweld rhywun arall mewn trafferth yn y dŵr, ffoniwch 999 neu 112. Os ydych chi ar yr arfordir, gofynnwch am wylwyr y glannau; os ydych chi mewn man mewndirol, gofynnwch am y gwasanaeth tân

Gall y môr, afonydd, llynnoedd a dyfroedd agored eraill edrych yn dawel a deniadol, ond gall dŵr agored fod yn wahanol iawn i bwll nofio. Mae'r dŵr fel arfer yn symud ac mae tonnau, cerrynt a llif yn gallu gwneud nofio'n anodd. Mae'n bwysig eich bod yn gwybod dyfnder y dŵr a beth all fod dan yr wyneb.'

Daw'r data newydd yng nghanol y newyddion y bydd y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru, yn goruchwylio ysgrifenyddiaeth Diogelwch Dŵr Cymru ac yn rheoli prosiectau penodol y cytunwyd arnynt megis mewn addysg, arwyddion ac ymgysylltu ag awdurdodau lleol.

 

Dywedodd Huw Irranca-Davies, Ysgrifennydd Llywodraeth Cymru dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: "Mae dŵr yn rhan sylfaenol o'n bywydau ni yng Nghymru ond gyda'r harddwch a'r trysor yma daw cyfrifoldeb pendant: i wneud ein gorau glas i sicrhau bod ein dyfroedd yn ddiogel i bawb.

"Mae yna ormod o ddigwyddiadau a marwolaethau yn gysylltiedig â dŵr o hyd. Dyma lle mae’n hymdrechion ni tuag at ddiogelwch dŵr yn dod yn bwysig, a pham mae'r gwaith sy'n cael ei wneud gan Ddiogelwch Dŵr Cymru a, nawr gyda chymorth y bartneriaeth newydd gyda RoSPA, mor hanfodol.

"Mae diogelwch o amgylch dŵr yn hollbwysig. Mae'r cynnydd mewn digwyddiadau boddi ymhlith pobl ifanc yng Nghymru yn ein hatgoffa ni fod gwyliadwriaeth ac addysg yn hanfodol.

"Gyda'n gilydd, gallwn achub bywydau a gadewch inni sicrhau bod pob plentyn yn gwybod sut i gadw'n ddiogel wrth ddŵr agored yr haf yma."

 

Dywedodd Carlene McAvoy, Uwch Reolwr Polisi RoSPA:

"Rydyn ni’n drist iawn gyda'r ffigurau sy'n dangos bod marwolaethau damweiniol yn gysylltiedig â dŵr yn 2023 wedi codi yng Nghymru ers 2022. Mae'r data hefyd yn dangos bod mwy na hanner y marwolaethau damweiniol yn gysylltiedig â gweithgareddau bob dydd, sydd hefyd yn peri pryder ac yn achos dros weithredu.

"Er mwyn mynd i'r afael â hyn, rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gydag aelodau Diogelwch Dŵr Cymru i ddatblygu rhagor o fentrau a phrosiectau i helpu i godi ymwybyddiaeth o beryglon dŵr."

Mae’r canfyddiadau allweddol o ystadegau 2023 yn cynnwys:

Gwrywod oedd 76 y cant o’r marwolaethau damweiniol, a gwrywod 10-19 oedd y grŵp oedran â’r risg uchaf.

Digwyddodd 59 y cant o’r marwolaethau damweiniol yn fewndirol, gan danlinellu'r peryglon sy’n bresennol mewn afonydd, llynnoedd, a dyfroedd mewndirol eraill.

Gweithgareddau bob dydd oedd yn gyfrifol am 52 y cant o'r marwolaethau hyn, gan bwysleisio'r angen am ymwybyddiaeth uwch yn ystod gweithgareddau arferol

ger dŵr.

Nododd dau adroddiad ar farwolaeth ddamweiniol fod alcohol yn bresennolgan dynnu sylw at ffactor risg ychwanegol yn sgil defnyddio sylweddau yn ymyl dŵr.

Cyfradd y marwolaethau damweiniol yn gysylltiedig â dŵr oedd 0.89 am bob 100,000 o boblogaeth, sef cynnydd ar y gwaelodlin cyfartalog o 0.76 a osodwyd gan Strategaeth Atal Boddi Cymru 2024-2026 (WDPS).

 

Mae Diogelwch Dŵr Cymru yn cefnogi #ParchwchYDŵr gan y Fforwm Diogelwch Dŵr Cenedlaethol, sef ymgyrch ar y cyd sy’n anelu at roi cyngor achub bywyd syml a all helpu’r cyhoedd i gymryd cyfrifoldeb personol dros eu diogelwch nhw eu hunain a'u teulu trwy gofio dau awgrym achub bywyd. Bydd y Fforwm hefyd yn hybu ymgyrch yn nes ymlaen yn yr haf ar gyfer Diwrnod Atal Boddi y Byd ar 25 Gorffennaf.

Ychwanegodd Chris Cousens: "Byddwn ni’n lleihau boddi os bydd pawb yn chwarae eu rhan a nod Strategaeth Atal Boddi Cymru 2020-2026 yw galluogi pobl sy'n byw yng Nghymru ac yn ymweld â Chymru i fod yn fwy diogel mewn dŵr, ar ddŵr ac o gwmpas dŵr a hynny trwy leihau marwolaethau a digwyddiadau sy'n gysylltiedig â dŵr."

I weld a lawrlwytho adroddiad WAID 2023 ewch yma.

I gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch #ParchwchYDŵr ewch i https://respectthewater.com/

 


Read More >

30/05/2024

Press Release

Water safety call as number of drowning deaths in young people in Wales rises

 

People of all ages in Wales are being encouraged to learn key safety tips to help young people stay safe around the sea, rivers and other open water.

The call from Water Safety Wales comes as statistics showed a rise in accidental drowning deaths involving people aged under 20 for a second year running.

Water Safety Wales – a collaboration of organisations striving to reduce drowning in Wales – is today issuing four simple lifesaving tips to help young people stay safe when visiting open water:

 

Stop and think: Is it a safe place to swim? Are there hazards beneath the water? Are there hidden currents or fast-flowing water? How deep is it and can you get out easily?

Stay together: Always go with someone else

Float: If you get into trouble in the water, float to live until you feel calm

Call 999 or 112: If you see someone else in trouble in the water

 

Seven people under 20 died in accidental water-related fatalities in Wales in 2023 – the highest number since comparable data became available from the National Water Safety Forum’s Water Incident Database (WAID) in 2015.

In total, there were 28 deaths in Wales from accidental water-related fatalities in 2023 across inland and coastal locations, compared with 22 the previous year.

The accidental deaths form part of the 55 total water-related fatalities in Wales for 2023, an increase of seven from the previous year and the first overall increase in Wales in five years.

Across the UK there were 236 accidental water-related fatalities last year – an increase of 10 from the previous year.

Chris Cousens, Water Safety Wales Chair, said:

“Everyone connected to Water Safety Wales was deeply saddened to hear of the tragic incidents involving young people losing their lives in open water in Wales last year.

“We believe that one drowning is one too many and the impact of losing a young person to drowning cannot be underestimated. People of all ages should learn and remember these four key safety tips for children and young people and adults should talk to their youngsters about them.

“More young people will be visiting the sea, rivers, reservoirs, lakes and other open water locations as weather improves and schools break for summer holidays. The water is still cold enough to trigger cold water shock, the body’s natural reaction to cold water which can cause panic and gasping.

“If you get into trouble in the water, resist the natural instinct to panic and Float to Live. Lean back and use your arms and legs to help you float on your back, then get control of your breathing before calling for help or swimming to safety. If you see someone else in trouble in the water, call 999 or 112. If you are at the coast, ask for the coastguard, if you are inland, ask for the fire service

‘Sea, rivers, lakes and other open water can look calm and inviting, but open water can be very different from a swimming pool. The water is usually moving and waves, currents and flow can make swimming difficult. It is important you know the depth of the water and what may be under the surface.’

 

The fresh data comes amid the news that, thanks to funding from the Welsh Government, The Royal Society for the Prevention of Accidents will be overseeing the secretariat of Water Safety Wales and the management of specific agreed projects such as in education, signage and local authority engagement.

 

Huw Irranca-Davies, Welsh Government Cabinet Secretary for Climate Change and Rural Affairs, said:

“Water is a fundamental part of our lives in Wales. However, with this beauty and bounty comes a firm responsibility: to do our utmost to ensure that our waters are safe for everyone. 

“There are still too many water-related incidents and fatalities occurring. This is where our efforts toward water safety gain importance, and why the work being done by Water Safety Wales and, now with the support of the newfound partnership with RoSPA, is so crucial.

“Safety around water is paramount. The rise in drowning incidents among young people in Wales is a stark reminder that vigilance and education are crucial.

“Together, we can save lives and let's ensure that every child knows how to stay safe by open water this summer.”

 

Carlene McAvoy, Senior Policy Manager at RoSPA, said:

"We are saddened by the figures that show accidental water-related deaths in 2023 rose from 2022 in Wales. The data also shows that more than half of accidental fatalities involved everyday activities, which is also a cause for concern and action.

"To combat this, we look forward to working with Water Safety Wales members, to develop further initiatives and projects to help raise awareness of the dangers of water."

Key insights from the 2023 statistics include:

76 per cent of accidental fatalities were male, with the highest risk age group being males aged 10-19.

59 per cent of accidental fatalities occurred inland, underscoring the dangers present in rivers, lakes, and other inland water bodies.

Everyday activities accounted for 52 per cent of these fatalities, emphasising the need for heightened awareness during routine activities near water.

Two accidental fatality reports noted the presence of alcohol, highlighting the added risk factor of substance use around water.

The rate of accidental water-related fatalities was 0.89 per 100,000 population, an increase from the baseline average of 0.76 set by Wales’ Drowning Prevention Strategy 2024-2026 (WDPS).

Water Safety Wales supports the National Water Safety Forum’s #RespectTheWater, a collective campaign aiming to provide simple life saving advice which can help members of the public take personal responsibility for their own and their family’s safety by remembering two lifesaving tips. The Forum will also be promoting the campaign later in the summer for World Drowning Prevention Day on 25th July.

Chris Cousens added: “We will reduce drowning if everyone plays their part and Wales’ Drowning Prevention Strategy 2020-2026 aims to enable people living and visiting Wales to be safer in, on and around water by reducing water-related deaths and incidents.”

To view and download the WAID 2023 report visit here.

For more information about the #RespectTheWater campaign visit https://respectthewater.com/


Read More >
There are 2 items on 1 pages.

News Search

Newsletter sign up

Fill in your details below to sign up to our Water Safety newsletter:

Twitter feed